Eesti keele foneetika. 1

pilt

 Kontakt: Paul Peetersoo
 Tel. 620 4209

EESTI KEELE FONEETIKA. I.

ARVO EEK

"Eesti keele foneetika" on eesti kirjakeele aluskursus, kus leidub ülevaateid ka eesti murrete olulisimatest hääldusiseärasustest. "Eesti keele foneetika" on adresseeritud eesti keelt õppivatele üliõpilastele, aga samuti neile, kes tegelevad logopeedia ja kõnetehnoloogiaga ning teistelegi asjahuvilistele.

Eesti keele foneetika probleeme kokkuvõtva monograafia koostamisel on filoloogiadoktor Arvo Eek lähtunud 40. aasta jooksul korraldatud foneetilistest vaatlustest ja katsetest. Ohtralt on kasutatud andmestikku kolleegide töödest, mis on viimasel poolsajandil ilmunud nii Eestis kui ka välismaal.

"Eesti keele foneetika" ilmub kolmeosalisena. Esimene osa hõlmab sissejuhatuse ja täishäälikute käsitluse. Teises osas avaldatakse materjale kaashäälikute kohta. Sõna- ja lauseprosoodia käsitlus jääb kolmandasse ossa, kus esitatakse ülevaateid sõnarõhust, väldetest ja lause intonatsioonist. Eesti- ja ingliskeelsete terminite indeksid paigutatakse kolmanda osa lõppu.

Toimetanud Pire Teras
Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus
2008
192 lk.
ISBN 978-9985-59-759-0
Hind: 168 kr  

Raamat müügil:

Raamatukoi

SISUKORD

Jooniste loend v
Tabelite loend viii
Eessõna ix
Tänusõnad xii

1. Sissejuhatus: foneetika ja fonoloogia keele üldsüsteemis 1

1.1. Keel ja kõne, süsteem ja protsess 1
1.2. Keele osasüsteemid 4
1.3. Kõneakt 11
1.4. Kõneorganid 14
1.4.1. Respiratoorne süsteem 14
1.4.2. Fonatoorne süsteem 18
1.4.3. Artikulatoome süsteem 26
1.5. Foneetika ja fonoloogia 34

2. Vokaalid 47
2.1. Kuidas defineerida vokaali? 47
2.2. Vokaalide artikulatsiooni kirjeldavad tunnused 49
2.3. Mitu vokaalfoneemi on eesti keeles? 54
2.4. Segmentaalfoneem ja kestus 58
2.5 Vokaalide artikulatsioon 64
2.5.1. Huulte asendid 65
2.5.2. Keele asendid 67
2.5.3. Vokaalid artikulatoorsete tunnuste tasandil 72
2.6. Vokaalide akustika ja tajuruum 76
2.7. Vokaalide distributsioon 95
2.7.1. Monoftongid 95
2.7.1.1. Monoftongide esinemus kirjakeeles 95
2.7.1.2. Monoftongide kvaliteet ja välted 98
2.7.1.3. Monoftongide häaldusiseärasusi eesti murretes 105
2.7.2. Diftongid 122
2.7.2.1. Esisilbi diftongid kirjakeeles 122
2.7.2.2. Kirjakeele esisilbi diftongide kvaliteet ja välted 127
2.7.2.3. Esisilbi diftongid murdekõnes 130
2.7.2.4. Järgsilbi diftongid kirjakeeles 139
2.7.2.5. Kirjakeele järgsilbi diftongide akustikast 148
2.8. Koartikulatsioonist 152
2.8.1. Nasalisatsioon 155
Kirjandus 173